Vrijblijvend Gesprek →

Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 25/12/2023

Lefever Concept, officieel gevestigd op Kronkelstraat 67, 8793 Waregem, België en geregistreerd onder BTW-nummer BE0744475394, beschouwt de bescherming van uw persoonlijke gegevens als een fundamentele verantwoordelijkheid. Uw privacy is voor ons van het grootste belang en daarom hebben we strikte procedures en maatregelen ingesteld om deze te waarborgen. Dit privacybeleid is opgesteld om u duidelijk en transparant te informeren over de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, het doel van de verzameling, hoe we de gegevens gebruiken en beveiligen, en de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. We streven ernaar om, in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, een hoog niveau van bescherming van uw gegevens te garanderen. U hebt het recht om op elk moment inzicht te krijgen in de gegevens die we over u hebben opgeslagen, deze te corrigeren of te laten verwijderen.

1. Toepassingsgebied van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door ons, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. De reikwijdte van dit beleid is specifiek beperkt tot: – Klanten die in direct contact staan met Lefever Concept of met vennootschappen die verbonden zijn met Lefever Concept. – Bezoekers van onze kantoren, contactpunten, websites en klantenportalen. – Deelnemers aan onze marktonderzoeken, enquêtes, wedstrijden en acties. – Personen die contact hebben met onze verkoop-, promotie- of andere teams, of die op enige andere manier gebruik maken van onze producten en diensten. We willen benadrukken dat ook de gegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit privacybeleid. Ons doel is om de vertrouwelijkheid en integriteit van alle persoonlijke gegevens die onder onze hoede vallen te waarborgen.

2. Verwerken van gegevens

‘Verwerking van gegevens’ omvat elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Hieronder vallen handelingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enige andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is de entiteit die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. In het kader van dit document is Lefever Concept, gevestigd op Kronkelstraat 67, 8793 Waregem, België en geregistreerd onder BTW-nummer BE0744475394, de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. Lefever Concept is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de verwerking van gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat de rechten van betrokkenen worden gerespecteerd.

3. Jouw Verantwoordelijkheden ten aanzien van diensten van derden binnen ons privacy beleid

Wanneer je gebruik maakt van diensten van derden, zoals externe applicaties, websites, platforms of andere technologieën die kunnen integreren met, of toegankelijk zijn via onze producten en diensten, is het belangrijk dat je je bewust bent van jouw eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot de privacybescherming. Bij Lefever Concept hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe ze worden verwerkt:

4. Direct door jou verstrekte gegevens

We verwerken gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: – Telefonisch contact via +32 499 46 18 24. – Schriftelijk, zoals: – Inschrijving voor onze nieuwsbrief via de website. – Aanmelding om onze ’tips & tricks’ of magazine te ontvangen. – Invullen van formulieren op onze website, beurzen of evenementen. – Het sturen van een e-mail naar hello@onlinedesign.be. – Deelname aan een wedstrijd, informatiesessie of lanceringsbijeenkomst over een van onze projecten. – Inloggen op het klantenportaal, waarbij je informatie zoals een profielfoto en contactinformatie deelt. – Mondeling, zoals tijdens een afspraak bij ons of bij jou op kantoor.

5. Gegevens verzameld door onze systemen

Tijdens jouw gebruik van onze websites en het klantenportaal registreren onze systemen bepaalde gegevens zoals: – Cookies (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie). – Locatievoorzieningen. – IP-adres.

6. Gegevens verkregen van derden

Er zijn momenten waarop we gegevens over jou ontvangen van externe bedrijven. Wanneer dit gebeurt, informeren we je altijd over de bron van deze informatie. We bieden je ook de mogelijkheid om aan te geven of je nog verder door ons benaderd wilt worden.

7. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

We hanteren verschillende categorieën van persoonsgegevens: – Gebruikersgegevens: waarmee je geïdentificeerd kunt worden of waarmee we contact met je kunnen opnemen (naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, geboortedatum, burgerlijke staat, e-mailadres, deelname aan acties, gebruik van onze website, etc.). – Verkeersgegevens: technische gegevens die nodig zijn voor vlotte elektronische communicatie (zoals je IP-adres). – Locatiegegevens: waarmee we je locatie kunnen vaststellen om onze diensten op jouw behoeften af te stemmen. – Rijksregisternummer: dit vragen we enkel op in specifieke situaties, zoals bij de verplichte borgstelling bij de Nationale Deposito- en Consignatiekas conform de Wet Breyne. – Financiële gegevens: die betrekking hebben op de financiering van het project, zoals je rekeningnummer en informatie over je kredietinstelling. – Gegevens van minderjarigen: In specifieke gevallen verzamelen we gegevens van minderjarigen (zoals naam en adres). We lichten dit altijd toe en behandelen deze gegevens met extra zorg.

8. Doelen van Persoonsgegevensverwerking

A. Informatie & Contracten:

We verzamelen gegevens om:

  • Jou te informeren over onze producten en diensten.
  • Inschrijvingen voor onze nieuwsbrief te beheren.
  • Contractuele relaties op te zetten en te beheren.

B. Serviceverbetering:

Jouw gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze klantenservice. We gebruiken deze voor communicatie over projectverloop, tevredenheidsonderzoeken en andere klantinteracties.

C. Marketing & Communicatie:

Je wordt geïnformeerd over nieuwe producten, diensten, acties, evenementen en meer. Jouw online gedrag, zoals pagina bezoeken, helpt ons content op maat aan te bieden. E-mailcommunicatie is gebaseerd op jouw toestemming.

D. Wettelijke Verplichtingen:

We bewaren en delen bepaalde gegevens om aan wettelijke eisen te voldoen, zoals fiscale verplichtingen en specifieke eisen zoals de Wet Breyne.

E. Prestatie & Feedback:

We evalueren onze diensten en producten met behulp van klantfeedback en interacties.

F. Veiligheid:

Bewakingscamera’s kunnen geplaatst zijn op specifieke locaties voor veiligheidsdoeleinden.

G. Analyses & Rapportage:

We gebruiken geaggregeerde, anonieme gegevens voor interne en externe rapportages, zoals interesse in onze diensten en klanttevredenheid. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuen.

H. Beveiliging van Persoonsgegevens:

Technische Maatregelen: We gebruiken up-to-date beveiligingstechnologieën en -software om te zorgen dat gegevens niet verloren gaan of in verkeerde handen vallen.

Strikte Toegangscontroles: Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens en alleen wanneer dit nodig is voor hun taak. – Training van Personeel: Ons team wordt regelmatig getraind in het correct en veilig omgaan met persoonsgegevens.

Encryptie: Wanneer gegevens worden verzonden, bijvoorbeeld via het internet, worden ze versleuteld zodat ze niet kunnen worden onderschept.

Back-ups: We maken regelmatig back-ups van jouw gegevens, zodat ze hersteld kunnen worden in geval van een technisch probleem.

9. Overzicht van je privacy-rechten

Toegang tot je gegevens: Je kunt Lefever Concept vragen welke persoonsgegevens van jou in bezit zijn. Daarbij krijg je uitleg over hoe deze worden gebruikt, wie ze mag zien en hoe lang ze bewaard worden. Kopie van je gegevens: Je mag een gratis kopie aanvragen van de gegevens die Lefever Concept over je heeft. Voor extra kopieën kan een kleine administratieve vergoeding gevraagd worden. Correctie van je gegevens: Als er fouten of onvolledigheden in je gegevens zitten, kun je Lefever Concept vragen deze te verbeteren. Verwijdering van je gegevens: Je kunt vragen om je gegevens te wissen in de volgende situaties: – Als ze niet meer nodig zijn voor de oorspronkelijke doelen. – Als je je toestemming intrekt en er geen andere reden is om ze te bewaren. – Als je bezwaar maakt tegen het gebruik ervan en er geen belangrijkere redenen zijn om ze te behouden. – Bij onrechtmatige verwerking. – Als er een wettelijke verplichting is om ze te wissen. – Als de gegevens zijn verzameld toen je minderjarig was. Overdracht van gegevens: Je kunt je gegevens in een leesbaar formaat ontvangen of Lefever Concept vragen ze rechtstreeks aan een andere organisatie te geven. Bezwaar tegen gebruik van je gegevens: Als Lefever Concept je gegevens voor bepaalde doelen, zoals marketing, gebruikt, mag je daar bezwaar tegen maken. Lefever Concept zal dan stoppen met die verwerking. Intrekken van toestemming: Als je eerder toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, kun je die altijd weer intrekken. Dat heeft geen invloed op eerdere verwerkingen.

10. Aanvraag Privacy-rechten:

Je kunt je privacy-rechten uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met Lefever Concept, Kronkelstraat 67, 8793 Waregem, België, of via e-mail op hello@onlinedesign.be. Vanaf de schriftelijke ontvangst van je aanvraag, reageren we binnen 30 dagen, mits alle benodigde informatie voorhanden is.